2014 -оны 2 -р сарын 15
“Буянт-Ухаа1” хороололд орон сууц захиалах журам

 

"Буянт-Ухаа 1" хорооллын орон сууцанд иргэдээс захиалга авах журам"-ыг засгийн газар өчигдрийн хуралдаанаараа баталлаа. Ингэснээр төрийн албан хаагчид, зорилтот бүлгийн иргэд зах зээлийн ханшаас хямд өртгөөр орон сууцтай болох нэг нөхцөл бүрдэж байгаа юм

Ингээд “Буянт-Ухаа1” хорооллын орон сууцанд иргэдээс захиалга авах журмыг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

 

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь “Шинэ бүтээн байгуулалт” зорилтот хөтөлбөрийн хүрээнд Засгийн газраас зорилтот бүлгийн иргэдийг хямд үнэтэй, чанартай орон сууцаар хангах төрийн бодлогын хүрээнд “Төрийн орон сууцны корпораци” /цаашид ТОСК гэх/ ТӨҮГ-ын захиалгаар барьж ашиглалтад оруулсан “Буянт-Ухаа 1” хорооллын 1764  айлын орон сууцанд төрийн албан хаагчид болон зорилтот бүлгийн иргэдээс захиалга авах, худалдан борлуулахтай холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

 

Хоёр. Нэр томъёо

 

2.1. Энэ журамд хэрэглэсэн дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

 

2.1.1. төрийн албан хаагч гэж төрийн албан тушаалыг эрхэлж, бүрэн эрхээ хэрэгжүүлсний төлөө төрөөс цалин авч, ажиллах нөхцөл, баталгаагаар хангагдан ажиллаж байгаа этгээдийг;

 

2.1.2. ахмад настан гэж 60 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй, 55 ба түүнээс дээш настай эмэгтэй Монгол Улсын иргэнийг;

 

2.1.3. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн гэж төрөлхийн болон удамшлын эмгэг өөрчлөлт, эсхүл осол, гэмтлийн улмаас сэтгэц, оюун ухаан, мэдрэхүй чадавхи нь алдагдсан, түүнчлэн бие эрхтэн нь гэмтсэнээс хөдөлмөрлөх, бие даан амьдрах боломж нь хязгаарлагдсан хүнийг;

 

2.1.4. залуу гэр бүл гэж албан ёсны гэрлэлтийн баталгаатай, 35 хүртэлх насны эхнэр, нөхөр хоёрыг;

 

2.1.5. зорилтот бүлгийн иргэд гэж энэ журмын 2.1.2-2.1.4-т заасан иргэдийг.

 

Гурав. Орон сууцны захиалгад хамрагдах иргэд,

тэдгээрт хуваарилах орон сууцны тоон хязгаар

 

            3.1. “Буянт Ухаа 1” хорооллын 1764 айлын орон сууцыг төрийн албан хаагч, зорилтот бүлгийн иргэдийн орон сууцны хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор тооны хязгаар /квот/ хуваарилах зарчмаар худалдан борлуулна.

 

3.2. Энэхүү журмын хүрээнд орон сууцны захиалгад хамрагдах иргэдийг дараах байдлаар ангилна:

 

                3.2.1. төрийн албан хаагч;

                          

                           3.2.2. ахмад настан;

 

                           3.2.3. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн;

                          

                           3.2.4. залуу гэр бүл.

 

            3.3.“Буянт-Ухаа 1” хорооллын 1764 айлын орон сууцыг төрийн албан хаагчид болон зорилтот бүлгийн иргэдэд дараах харьцаагаар хуваарилан захиалга авч, худалдан борлуулна:

 

                           3.3.1. нийт орон сууцны 60 хувийг төрийн албан хаагчдад;

                          

                           3.3.2. нийт орон сууцны 40 хувийг зорилтот бүлгийн иргэдэд.

 

3.4. ТОСК-ийн Бодлого зохицуулах хороо нь төрийн байгууллагуудад хуваарилах орон сууцны квотыг батална.

 

3.5. Энэхүү журмын 3.3.2-т заасан харьцааны 20 хувийг ахмад настанд, 10 хувийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд, 70 хувийг залуу гэр бүлдхуваарилан захиалга авч, худалдан борлуулна.

 

3.6. Энэхүү журмын 3.5-д заасан хуваарилалтад заасан тооны хязгаарт тухайн зорилтот бүлгийн иргэд 100 хувь захиалга өгч, худалдан аваагүй тохиолдолд хэмнэгдсэн орон сууцны квотыг бусад квот руу шилжүүлж болно.

 

Дөрөв. Орон сууц худалдан авах иргэнд

тавигдах нийтлэг шаардлага

 

4.1. Энэхүү журмын дагуу орон сууц худалдан авахаар хүсэлт гаргаж байгаа төрийн албан хаагч болон зорилтот бүлгийн иргэд дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

 

                           4.1.1. Монгол Улсын иргэн байх;

               

                4.1.2. анх удаа орон сууц худалдан авч байгаа;

               

                4.1.3. төрийн болон аж ахуй нэгж байгууллагад 2-оос доошгүй жил ажиллаж нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлсөн, эсхүл 2-оос доошгүй жил хувиараа нийгмийн даатгалын шимтгэл тасралтгүй төлсөн;

 

                4.1.4. банк, санхүүгийн байгууллагад чанаргүй зээлийн өргүй байх;

 

                4.1.5. Засгийн газрын 2009 оны 368 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албан хаагчдыг орон сууцны зээлд хамруулах журам”-ын дагуу хэрэгжүүлсэн “4000 төрийн албан хаагчийн зээл”-ийн хөтөлбөрийн хүрээнд зээл аваагүй байх;

 

                4.1.6. Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд /хуучнаар/, Сангийн сайд, нийслэлийн Засаг дарга нарын 2012 оны 45/49/А-108 дугаар хамтарсан тушаал, захирамжаар баталсан “Иргэдийг жилийн 6 хувийн хүүтэй зээлд хамруулах харилцааг зохицуулах журам”-ын дагуу Засгийн газраас хэрэгжүүлсэн жилийн 6 хувийн хүүтэй зээлийн хүрээнд зээл аваагүй байх;

 

                4.1.7. Засгийн газрын 2013 оны 200 дугаар тогтоолоор баталсан “Орон сууцны ипотекийн зээлийн ерөнхий журам”-ын дагуу хэрэгжүүлж байгаа жилийн 8 хувийн хүүтэй зээлийн хүрээнд зээл аваагүй байх;

 

                4.1.8. орон сууцны үлдэгдэл төлбөрийг төлөхөөр банкны зээл авахад банк, санхүүгийн байгууллагаас холбогдох журмын дагуу зээлдэгчид тавигдах нөхцөл, шалгуурыг хангасан байх.

 

4.2. Захиалгын гэрээ байгуулж орон сууц худалдан авч байгаа төрийн албан хаагч болон зорилтот бүлгийн иргэд нь байрны үнийн 30-аас доошгүй хувийг урьдчилж төлөх бөгөөд үлдэгдэл төлбөрийг банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагын орон сууцны зээлээр төлнө.

 

            4.3. Орон сууц худалдан авсан этгээд нь худалдан авсан байрыг 15 жилийн хугацаанд бусдад худалдахгүй, ашиг олох зорилгоор түрээслүүлэгүй байна.

 

Тав. Захиалга авах, гэрээ байгуулахажиллагаа

 

            5.1.Төрийн байгууллага нь тухайн байгууллагад хуваарилагдсан квотын тоонд багтаан, энэ журамд заасан байр худалдан авах иргэдэд тавигдах нийтлэг шаардлагыг хангасан, орон сууц худалдан авах ажиллагсдыгдотооддоо шалгаруулж, нэрсийг “Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨҮГ-т албан ёсоор ирүүлнэ.

 

            5.2. Зорилтот бүлгийн иргэдээс захиалга авах, гэрээ байгуулах ажиллагааг дараах зарчмаар явуулна:

 

               5.2.1. зорилтот бүлгийн иргэдэд хуваарилагдсан орон сууцны талбайн хэмжээ, тоо ширхэгийг ТОСК өөрийн цахим хуудсаар зарлана;

 

               5.2.2. ТОСК-аас цахимаар өргөдөл хүлээн авах хугацааг тодорхой өдөр, цаг, минутаар хязгаарлах бөгөөд энэ хугацаанд 5.2.3-т заасан өргөдлийг илгээж, нууц /пин/ дугаар авсан иргэдийн дунд захиалгын гэрээ байгуулахсонголтыг хийнэ;

 

               5.2.3. энэхүү журмын шалгуурыг хангасан, байр худалдан авах сонирхолтой иргэн ТОСК-ийн цахим хуудсаар дамжуулан байр захиалах өргөдлийн маягтыг бөглөж, цахимаар пин дугаар авна;

 

               5.2.4. энэхүү журмын 5.2.2-т заасан хугацаанд цахимаар захиалгын хүсэлт ирүүлсэн иргэдийн тоо нь тухайн зорилтот бүлэгт хуваарилах орон сууцны тооны хязгаараас хэтэрсэн тохиолдолд тооны хязгаарт багтаан орон сууц худалдан авах иргэдийн нэрсийг сугалаагаар тодруулна;

 

               5.2.5.сугалаа явуулах журмыг ТОСК баталж, өөрийн цахим хуудсаар нийтэд мэдээлнэ.

 

            5.3. Гэрээ байгуулах эрх авсан этгээд нь энэхүү журмын 4 дүгээр бүлэгт заасан нийтлэг шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг ТОСК хянан үзэж, шаардлага хангасан этгээдтэй орон сууцны захиалгын гэрээ байгуулна.

 

            5.4. Захиалгын гэрээ байгуулж, урьчилгаа төлбөрөө төлсөн иргэд нь үлдэгдэл төлбөрөө банкны зээлээр төлөх асуудлаар банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад хандана.

 

Зургаа. Төрийн орон сууцны корпорацийн эрх,үүрэг

 

6.1. Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа хүн амыг орон сууцжуулах төсөл, хөтөлбөрийн захиалагчийн эрх, үүргийг хэрэгжүүлж орон сууцыг иргэдэд худалдан борлуулах ажиллагааг энэ журам болон захиалга авах, худалдан борлуулах талаар дотооддоо мөрдөгдөх холбогдох журмын дагуу хариуцан зохион байгуулна.

 

6.2. Захиалгын гэрээ байгуулж, урьдчилгаа төлбөрөө төлсөн худалдан авагчид байрны үлдэгдэл төлбөрийг төлөхөд зээл олгохоор гаргасан банкны шийдвэрийг үндэслэн тухайн орон сууцны өмчлөх эрхийн гэрчилгээг худалдан авагчийн нэр дээр гаргуулж, гэрчилгээг банкинд хүргүүлнэ.

 

6.3. Орон сууцны үнийг бүрэн төлсөн захиалагчид орон сууцны түлхүүрийг хүлээлгэн өгнө.

 

6.4. Хэрэв худалдан авагч энэхүү журмын 4.3-т заасан хугацаанаас өмнө орон сууцаахудалдах шаардлагатай бол ТОСК-аас зах зээлд нийлүүлж байгаа орон сууцны тухайн үеийн нэгж м2-ийн үнэ ханшаар зөвхөн ТОСК-д буцаан худалдана.

 

Долоо. Бусад

 

7.1. Энэхүү журмын хэрэгжилтэд Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, орон сууцны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хяналт тавьж ажиллана.

 

7.2. Энэхүү журмаар зохицуулаагүй бусад асуудлыг ТОСК-ийн “Буянт-Ухаа 1” хорооллын орон сууцыг худалдан борлуулах үйл ажиллагааг зохицуулахаар дотооддоо мөрдөх журмаар зохицуулна.

 

 

 

 


Энэ мэдээ танд таалагдаж байвал LIKE дараарай. Танд баярлалаа.

Танд www.NEW.mn таалагдаж байвал LIKE дараарай. Танд баярлалаа.


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд new.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 77115115 утсаар хүлээн авна.

46.161.9. asml7hxww4 : httpcrestor-generic.science - crestor tablets httpbupropion-xl.party - bupropion xl 150 mg online httpbuytrazodone.site - trazodone httpbuy-prozac.us - prozac httplasix-40-mg.science - lasix 40 mg iv
46.161.9. asmlahwm4x : httpzofran.space - zofran over the counter httparimidex250.us - arimidex httpciprofloxacin.gdn - online cipro httplasix-water-pill.science - where to buy lasix water pill httpsynthroid-generic.trade - synthroid httpbuy-amoxil.site - buy amoxil
46.161.9. asmlikg4zu : httpzithromax-250mg.top - zithromax httpkamagraonline.science - kamagra online httpcit***opram40mg.party - 40mg cit***opram httpsingulair10mg.us - singulair
46.161.9. asmlnsv8wo : httpbuynexium.click - buy nexium httpcleocingel.press - cleocin gel httpgenericv***trex.eu - buy generic v***trex without preion httpcit***opram.space - cit***opram online no preion httpnexium-price.science - nexium price http***li.kim - ***li
46.161.9. asmlj618ao : http***tomakemoneysellingdrugs.top - *** to make money selling drugs http***tomakemoneyonebay.top - part time job t***lah***ee httppaydayloansonlinefor***credit.top - payday loans online for *** credit httpworkfromhomejobopportunities.top - our site httplivecamporno.webcam - live cam porno
46.161.9. asml0v24ec : httpbuyeffexor.biz - buy effexor httpbuylexapro.info - lexapro online httpbuymetformin.us.com - metformin pharmacy
195.2.240.1 hswyqt : hhwiaz a href=httpykwvcmyysbcr.comykwvcmyysbcra, url=httpkqcinmrnsari.comkqcinmrnsariurl, link=httpgdozmwmmpkgn.comgdozmwmmpkgnlink, httprxvcfndyqoei.com
23.81.201. nicole : you need targeted traffic to your website so why not get some for free? there is a very powerful and popular company out there who now lets you try their website traffic service for 7 days free of charge. i am so glad they opened their traffic system back up to the public! sign up before it is too late httpis.gdqinwgk nicole httpaxr.be17r1
202.131.238.1 turd sonorduulahn : eoooe bolieooo araich dee huviin baiguu***d ajilaad tatbaraa turiin baiguu***s iluu ugj bgaa humuus yah yum be bid nariin tatbaraar tur ts***injdag bz dee bid nar hun bish yumuu
175.223.25.1 зочин : huduu oron nutgiin hvmvvs ene oron suutsnii zahi***gad hamragdaj boloh yum bolovuu.
202.21.113.1 зочин : toriin ***ban haagch geh yuum huviin hevshild ajildag humuus tatvar tolj toriin ***van haa***in ts***in avch baigaa shuu dee huviin hevshild ajildag humuus yaah bolj baina.
202.55.191. зочин : ub tu***s tas hol shuuuu
182.160.6. зочин : энэ байрыг арван таван жилээс өмнө худ***даж түрээсэлбэл монголчууд та нар толгойгүй болно гэж мэдээрэй. ха ха ха
103.10.22.1 зочин : нисэх *** ус үнэртсэн хүйтэн газар шүү дээ. н***аа яармаг хавьд хямд барилдаа
103.26.194.1 зочин : boltsno ymar hezuu ym be
182.160.42. зочин : buh yum ni amidr***d oir saihan horoolol bolson baina lee. une ni ch gesen hyamd
124.158.95.1 зочин : 1mkb hed yum be
203.169.50.1 зочин : oir iimerhuu olon bair bariw*** zugeer l yum
203.160.55.1 зочин : zov shudrag baih yum bol sain bna shudrag bgaasai
103.26.193. зочин : ediin zasgiin ***uurchin udakhgui gor ni garna
203.169.49.1 зочин : zerleg hol
103.23.51 зочин : зөв шүү
УЛС ТӨР
СУРТАЛЧИЛГАА
СУРТАЛЧИЛГАА
СУРТАЛЧИЛГАА
СУРТАЛЧИЛГАА